25. Januar 2015

Zeitzeugen der Ära Karl Richter - DVD 10Franz Kelch (Bass) - Gabi Weinfurter (Bach-Chor) - Friedemann Winklhofer (Orgel) - Christian Kabitz (Orgel)
(DVD 10)

Franz Kelch 14,0 min
Gabi Weinfurter 13.0 min
Friedemann Winklhofer 24,0 min
Christian Kabitz 11,5 min

Gesamt 62,5 Minuten